IPv6 interface

Att konfigurera ett interface med IPv6-adresser liknar konfigurationer med IPv4. De flesta kommando för IP-konfiguration är oftast det samma med vissa skillnader. Den mest logiska skillnaden mellan IPv4 och IPv6 adresser är faktisk hur IPv6 representeras. Några enkla skillnader:

Bild 4: IPv4 och IPv6 format
 • IPv4-adresser byggs upp med 32 bitar medan IPv6 med 128 bitar
 • IPv4-adresser representeras decimalt medan IPv6 hexadecimalt
 • IPv4 grupperas i 4 grupper på 8 bitar varje grupp
 • IPv6 grupperas i 8 grupper på 16 bitar varje grupp, 8 grupper med 4 hexadecimala siffror i varje grupp (totalt 32 hexadecimala siffror)
 • Ipv4 grupper separeras med punkt
 • IPv6 grupper separeras med kulon (:)

IPv6 router interface-konfiguration

Ett IPv6 interface inkluderar följande konfigurationer:

 • IPv6-adress och prefixlängd
  • Använd följande syntax: ipv6-address/prefix-length [link-local | eui-64]
 • Aktivering – Interfacet måste aktiveras direkt efter konfigurationen med kommandot no shutdown

Obs: Alla enheter i ett nätverk måste ha en link-local adress, men inte alla enheter måste ha en global unik adress.

Till skillnad från IPv4 har ett IPv6-aktiverat interface flera IPv6 adresser. Som minst ska varje interface ha en IPv6 link-local adress men oftast också en IPv6 global unicast adress. IPv6-teknik tillåter flera andra IPv6-adresstyper för en och samma nätverksenhet i ett och samma nätverk.

Följande syntax kan användas vid IPv6-konfigurationer:

 • ipv6-address/prefix-length – skapar en global unicast IPv6 adress
 • ipv6-address/prefix-length eui-64 – konfigurerar en global unicast IPv6 adress med ett interface ID genom att använda metoden EUI-64.
 • ipv6-address/prefix-length link-local – konfigurerar en statisk link-local IPv6 adress istället den link-local adress som skapas automatiskt när man exekverar kommandot ipv6 enable.

Laboration 10: IPv6 interface-konfiguration

Bild 5: IPv6 topologi

Konfigurationer

Kommandot no shutdown

När kommandot no shutdown exekveras visas meddelande liknande nedan:

*Mar 1 01:16:08.212: %Link-3-UPDOWN: interface FastEthernet0/0, changed state to up

*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Båda meddelande är viktiga.

 • Det första meddelandet anger att uppkopplingen är fysiskt fungerande.
 • Det andra meddelande anger att datalänk skiktet är i drift.

Obs: Även om kommandot no shutdown aktiverar ett interface, så blir det inte aktivt förrän interfacet börjar ta emot signaler.

Verifiering av IPv6 konfigurationer

Liknande IOS kommando plus nummer 6. Däremot utdatan visar intressanta detaljer

 • show ipv6 interface brief – visar minst två IPv6-adresser, den unicast globala och den link-local som börjar med FE80. En link-local adress skapas automatiskt när en IPv6 unicast global adress konfigureras.
 • show ipv6 interface gigabitethernet 0/0 – exempel som visar status på interfacet tillsammans med IPv6 adresser. Utdatan inkluderar IPv6 multicast adresser tilldelat till interfacet och som börjar med prefix FF02
 • show ipv6 route – visar endast IPv6-nätverk och inte IPv4. IPv6-nätverk markeras också med bokstäverna C och L. Det inkluderas också prefix och prefixlängden. Lokala route markeras med bokstaven L och prefixet /128. En sådan adress kan användas som destination i routing-processer.

Kommandot show

Vissa kommando kan generera flera sidor (samma storlek som skärmen). Varje sida pausas efter 24 rader då visas –More– -texten. Genom att trycka på Enter visas nästa rad och på mellanslagstangenten visas nästa sida med 24 rader till. Använd kommandot terminal length för att ange antalet rader som ska visas. Ett värde på 0 (noll) hindrar routern från att pausa mellan sidorna.

En annan mycket användbar funktion som förbättrar kommandoexekvering är filtreringen av show kommandot. För att aktivera filtreringskommandot, ange ett pipe (|) tecken efter show-kommandot och ange sedan en filtreringsparameter och ett filtreringsuttryck.

Filtreringsparametrarna som kan konfigureras efter röret inkluderar:

 • section – Visar hela sektionen som börjar med filtreringsuttrycket
 • include – Inkluderar alla rader som matchar filtreringsuttrycket
 • exclude – Utesluter alla rader som matchar filtreringsuttrycket
 • begin – Visar alla rader från en viss punkt, börjar med raden som matchar filtreringsuttrycket

Obs! Filtreringsparametrarna kan användas i kombination med alla show-kommandon.

Exempel:

 • R1# show running-config | section line vty
 • R1# show ipv6 interface brief | include up
 • R1# show ipv6 interface brief | exclude unassigned
 • R1# show ipv6 route | begin Gateway

Kommandohistorik

Alla använda kommando lagras så att de kan återanvändas genom att trycka på piltangenterna upp och ned. För att se vilka kommando finns i historik-minnet tryck på Ctrl+N. Som default lagras 10 kommando eller rader i exekveringar. Kommandot show history visar lagrade innehåll i historik-minnet. Använd, i privilegierade exekveringsläget kommandot terminal history size för att ändra minnets storleken.