EIGRP packettyper

EIGRP använder fem olika pakettyper: Hello, update, Ack, Query, Reply.

I exemplet nedan ett LAN anslutet till router R2 har slutat fungera, något som måste informeras till alla andra närliggande EIGRP-routrar. R2 skickar omedelbart en uppdatering till R1 och R3 och informerar om den icke fungerande route. R1 och R3 svarar med ett ACK-paket.

Bild 1: EIGRP pakettyper
  • Hello paket används av EIGRP routrar för att upptäcka närliggande EIGRP routrar eller “grannar” och bygga upp relationer (adjacencies) med dem. EIGRP Hello-paket är multicast-baserat och använder otillförlitlig leverans.
  • Update eller uppdateringspaket som används av EIGRP routrar för att sprida routing-information. EIGRP uppdateringar innehåller bara den nödvändiga routing-informationen för alla eller några EIGRP routrar. EIGRP-uppdateringspaket använder tillförlitlig leverans och det skickas antingen som multicast eller unicast beroende på antal routrar som behöver kommuniceras med.
  • ACK-paket, eller kvittens, skickas tillbaka från mottagaren till avsändare via RTP. EIGRP-kvittenspaket  skickas alltid med en unicast-adress. ACK-paket, Query och Replay hanteras av RTP.
  • Query och Replay paket hanteras av algoritmen DUAL. Dessa paket används när routing-information och andra uppgifter behövs. Query-paket skickas som multicast medan Replay-paket är alltid unicast. Båda pakettyper använder tillförlitliga tjänster via RTP.

Hello protokoll

Innan EIGRP-paket kan växlas mellan routrar måste varje EIGRP router upptäcka sina grannar först. EIGRP-grannar är andra routrar som också kör EIGRP. Dessa routrar etablerar samarbete med närliggande EIGRP routrar med hjälp av Hello-paketet. På de flesta nätverk skickas EIGRP Hello-paket varje 5 sekund. Men när länkar mellan routrar är punkt-till-punkt eller långsamma skickas Hello-paket som unicast var 60:e sekund.

En EIGRP-router förutsätter att mottagna router-information är korrekta så länge routern tar emot Hello-paket från sin granne. Men när en EIGRP router inte får ett Hello-paket inom en viss väntetid uppfattar denne att routing-information från grannen är oåtkomliga. Denna väntetid kallas holdtime och den berättar om den maximala tiden en router ska vänta att ta emot ett nytt Hello-paket.

Som standard är holdtime tre gånger Hello-intervallet, det vill säga 15 sekunder och 180 sekunder på andra nätverk med låg överföringshastighet.

Om holdtime eller väntetid är slut kommer EIGRP att klassa vägen (route) som icke fungerande och DUAL kommer att starta sitt sökande efter en ersättare (backup route) genom att skicka ut query-paket till närliggande EIGRP routrar.

EIGRP Bounded Updates

EIGRP använder termen partiell eller begränsad (bounded) när den hänvisar till dess uppdateringspaket. EIGRP-routrar skickar sina uppdateringar endast vid behov exempelvis när metric för en route ändras. Termen partiell innebär att uppdateringen bär endast ändringen i routing-information som genererade den partiella uppdateringen och inte hela innehåll i routing-tabellen.

Termen “bounded” avser sändning av partiella uppdateringar adresseras endast till de routrar som påverkas av förändringen.

DUAL – Diffusion Update Algorithm

Routing loopar, även tillfälliga, kan vara extremt skadliga för nätverksprestanda. Distansvektor routing-protokoll som RIP förhindrar routing-loopar med diverse timmer och blockeringar exempelvis split horisont. EIGRP använder båda dessa tekniker men på annorlunda sätt. Det primära sättet som EIGRP förhindrar routing loopar är det med DUAL-algoritmen.

DUAL-algoritmen synkroniserar arbete mellan involverade routrar, det vill säga routrar som är associerade till en viss route. Routrar som inte påverkas av topologiska förändringar är inte involverade i processen där en ny route räknas ut. Att bestämma bästa vägen med en sådan metod ger snabbare konvergenstider.

Beslutsprocessen för alla route till destinationsnätverk görs av DUAL Finite State Machine. Generellt sett är en “finite state machine” en samling av olika funktionsläge och dess övergångar, en funktionsmodell. DUAL FSM övervakar alla route, använder sin metric-värde för att välja loop-fria route och väljer bästa route grundad i den minsta kostnad. Eftersom beräkningar gjorda med DUAL-algoritmen kan vara processorintensiva är det fördelaktigt att undvika dessa beräkningar när det är möjligt. Därför upprätthåller DUAL en lista över loop-fria backup route ifall den primära vägen i routing-tabellen inte längre är tillgänglig.

Administrativa distanser

Route Source  A D 
Connected   0
Static    1
EIGRP summary route    5
External BGP  20
Internal EIGRP  90
IGRP 100
OSPF 110
IS-IS 115
RIP 120
External EIGRP 170
Internal BGP 200

Administrativa distanser är ett mått på tillförlitlighet.

EIGRP har ett standard administrativt avstånd på 90 för interna route och 170 för route som importeras från en extern källa, såsom default route. I jämförelse med andra interna gateway-protokoll (IGP) är EIGRP den mest föredragna av Cisco IOS eftersom den har det lägsta administrativa avståndet.

I tabellen till höger kan du observera att EIGRP har ett tredje AD-värde, 5, för aggregerade route.

Autentisering

Liksom andra routingprotokoll kan EIGRP konfigureras för autentisering.

RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS och BGP kan alla konfigureras för att kryptera och verifiera deras routing-information via autentisering. Med autentisering menas processen i vilken verifieras avsändarens autenticitet.

Obs! Autentisering krypterar inte routerns routing-tabell.