EIGRP nätverkstopologi

Bild 1 visar EIGRP topologin som används här för vidare förklaringar. Följande kan observeras:

 • att både R1 och R2 routrarna har ett delnät som omfattas i det classful nätverket 172.16.0.0/16, en klass B-adress.
 • Det är bra att ha i åtanke att EIGRP automatiskt grupperar/aggregerar route till classful struktur, liknande RIP.
 • Observera att ISP-routern inte finns fysiskt i våra konfigurationer eftersom den är ansluten till ett loopback interface.
 • Ett loopback interface är ett virtuellt interface.
Bild 1: EIGRP nätverkstopologi

Tabellen nedan specificerar IP adresser för alla interface.

Enhet interface IP adress Nätmask
R1 fa0/0 172.16.1.1 255.255.255.0
s0/0/0 172.16.3.1 255.255.255.252
s0/0/1 192.168.10.5 255.255.255.252
R2 fa0/0 172.16.2.1 255.255.255.0
s0/0/0 172.16.3.2 255.255.255.252
s0/0/1 192.168.10.9 255.255.255.252
Lo1 10.1.1.1 255.255.255.252
R3 fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0
s0/0/0 192.168.10.6 255.255.255.252
s0/0/1 192.168.10.10 255.255.255.252

Innan jag börjar med konfigurationer vill jag ta upp några begrepp först

Autonomous systems

Bild 2: Autonomous Systems

Ett autonomous system (AS) är en samling av nätverk under den administrativa kontrollen av en enskild enhet som presenterar en gemensam riktningspolicy till Internet. I figuren administreras företagen A, B, C och D av ISP1. Det är ISP1 som presenterar en gemensam routing policy gentemot alla andra företag exempelvis de som administreras av ISP2.

Riktlinjerna för skapandet av autonomous system beskrivs i RFC 1930. AS nummer tilldelas av Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i samarbete med lokala RIR, samma myndigheter som tilldelar IP-adresser. Den lokala RIR ansvarar för direkt tilldelning av AS-nummer till samlade nätverk. Före 2007 var AS-nummer 16 bitars, från 0 till 65535. Nu är AS-nummer 32-bitars, vilket ökar antalet tillgängliga AS-nummer till över 4 miljarder.

Vem behöver ett autonomt systemnummer?

Vanligtvis Internetleverantörer (Internet Service Providers), nätverksleverantörer, och stora institutioner som är sammansatta av flera nätverk. Dessa Internetleverantörer och stora institutioner kommunicerar med varandra via protokollet BGP. Detta är det enda routing-protokoll som använder ett verkligt autonomt systemnummer i sin konfiguration.

Den stora majoriteten av företag och institutioner med IP-nätverk behöver inte ett AS-nummer eftersom de hamnar under kontroll av en större enhet, såsom en Internetleverantör. Dessa företag använder interna gateway-protokoll eller IGP som RIP, EIGRP, OSPF och IS-IS för paketöverföringar inom sina egna nätverk. Internetleverantören ansvarar för routing av paket inom deras autonoma system och mellan andra autonoma system.

Process ID

Både EIGRP och OSPF använder ett process ID för att representera en instans av deras respektive routing-protokoll. I kommandot: Router(config)# router eigrp autonomt-system, ska autonomt-system ersättas med ett AS-nummer. Men det kan också fungera numret som ett process-ID, självständigt från ett AS-nummer.

Till exempel: Router(config)# router eigrp 1

I det här exemplet identifierar nummer 1 den EIGRP-processen som körs på den här routern. För att kunna fastställa samarbete mellan närliggande routrar krävs att dessa routrar kör EIGRP med samma process ID. Vanligtvis räcker att en enda process-ID konfigureras för ett routing-protokoll.

Obs! RIP använder inte process ID därmed kan den bara stödja en enda instans. Både EIGRP och OSPF kan stödja flera instanser av varje routingprotokoll, även om denna typ av implementering av flera routing-protokoll normalt inte behövs eller rekommenderas.

I den globala konfigurationskommandot router eigrp 1, kunde 1 ha varit vilket värde som helst från 1 till 65535. Det valda numret för process ID aktiveras på alla routrar som deltar i EIGRP-samarbete.

EIGRP konfigurering

 • I konfigurationen startas först en EIGRP instans som identifieras med 1.
 • Kommandot network <nätverksadressen anges här> indikerar att det nätverket deltar i EIGRP instansen 1
 • Bra om du är uppmärksam för meddelande som genereras av EIGRP
R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 172.16.0.0
R1(config-router)# network 192.168.10.0
R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# network 172.16.0.0
DUAL genererar information om att EIGRP aktiverats
R2(config-router)# network 192.168.10.8  0.0.0.3
R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# network 172.16.0.0
R3(config-router)# network 192.168.10.0

Observationer

 • Nätverksadressen är classful därmed omfattar 172.16.0.0 nätverksadressen två delnätadresser till:  172.16.1.0 /24 och 172.16.3.0 /30
 • När EIGRP är konfigurerad på R2 skickar DUAL ett meddelande till konsolen som anger att samarbete (adjacency) med en annan EIGRP-router har etablerats. Samarbetet etableras automatiskt eftersom både R1 och R2 använder samma routing-process ID 1 och båda routrarna skickar nu uppdateringar på 172.16.0.0-nätverket.
 • R3 konfigureras med en wildcard mask 0.0.0.3

Wildcard mask

Som default kommer alla interface på routern som hör till den classful nätverksadressen att aktiveras för EIGRP när du använder network <nätverksadress> kommandot, till exempel network 172.16.0.0. Det kan dock finnas tillfällen när nätverksadministratören inte vill inkludera alla interface inom ett nätverk när EIGRP aktiveras. För att konfigurera EIGRP endast på vissa interface inom specifka delnät används wildcard mask alternativet.

Tänk på en wildcard mask är den inversen av en nätmask. Till exempel nätmasken 255.255.255.252 inverteras som 0.0.0.3, se tabellen nedan där i sista oktett dras av 252 från 255 och resulterar 3 medan alla andra 0 :

255 . 255 . 255 . 255
255 . 255 . 255 . 252
0 . 0 . 0 . 3

Vissa IOS-versioner kommer också att låta dig helt enkelt skriva in nätmasken istället. Du kan till exempel ange följande kommando:

R2 (config-router) # network 192.168.10.8  255.255.255.252
eller
R2 (config-router) # network 192.168.10.8  0.0.0.3

IOS kommer då att konvertera kommandot till wildcard maskformatet, vilket kan verifieras med show run kommandot:

R2 # show run
<viss produktion utelämnad>
!
router eigrp 1
nätverk 172.16.0.0
nätverk 192.168.10.8  0.0.0.3
auto-summary
!

Verifiering av EIGRP

Studera en stund bild 3.

Bild 3: show ip eigrp neighbors

Det krävs att närliggande EIGRP routrar har etablerat samarbete innan de får skicka eller ta emot EIGRP uppdateringar. Kommandot show ip eigrp neighbors visar en tabell med kontaktinformation på etablerade samarbetspartner. Kommandot visar bland annat IP-adressen för direktanslutna interface, holdtime mm.

 • H-kolumnen – listar grannarna i den ordning de lärt sig.
 • Address – samarbetande routrars IP adress.
 • Interface- Det lokala interfacet på vilket Hello-paket mottogs.
 • Hold – Den aktuella väntetiden. När ett Hello-paket tas emot, återställs det här värdet till maximal väntetid för det interfacet och räknar sedan ner till noll. Om noll nås, anses samarbetande router vara “nere”.
 • Uptime – Tiden från det momentet samarbetande routrar läggs till Neighbors tabellen.
 • SRTT (Smooth Round Trip Timer) och RTO (Retransmit Interval) – Används av RTP för att hantera pålitliga EIGRP-paketleveranser.
 • Que – Bör alltid vara noll. Om högre än noll, väntar EIGRP-paket att skickas.
 • Sequence – Används för att spåra uppdateringar, frågor och svar-paket.

Kommandot show ip eigrp neighbors är mycket användbart för verifiering och felsökning av EIGRP exempelvis:

 • Är det lokala interfacet aktiverat?
 • Är samarbetande routrars IP adress korrekt registrerat i neighbors-tabellen?
 • Går det att pinga till de? Om pingningen är framgångsrik och EIGRP fortfarande inte ser routern som granne, undersök följande konfigurationer:
  • Är båda routrarna konfigurerade med samma EIGRP-process ID?
  • Är det direktanslutna nätverket inkluderat i EIGRP-nätverksansökningarna?
  • Är kommandot passive-interface konfigurerat för att förhindra EIGRP Hello-paket på interfacet?

Undersökning av routing tabellen

Ett annat sätt att verifiera EIGRP konfigurationer hos routern är att undersöka routing-tabellen med kommandot show ip route. Som default aggregerar EIGRP automatiskt route till den stora classful nätverksadressen. Till exempel 172.16.1.0 /24 och 172.16.2.0 /24 aggregeras till 172.16.0.0 /16. Vi kan inaktivera den automatiska aggregering med kommandot no auto-summary, precis som vi gjorde i RIPv2.

Observera att EIGRP route betecknas i routing-tabellen med bokstaven D, som står för DUAL. Det är också bra att komma ihåg att EIGRP är en classless routing-protokoll vilket innebär att nätmasken inkluderas i uppdateringar och att EIGRP stödjer VLSM och CIDR.

Null0 Summary route

Bild 4 visar routning-tabellen för R2 där två poster markeras. Observera att de markerade posterna visar att EIGRP automatiskt har inkluderat en summary route till Null0 för de classful nätverk 192.168.10.0 /24 och 172.16.0.0 /16.

Bild 4: Null0 interface

Interfacet Null0 är inte ett verkligt interface utan ett logiskt interface. De markerade route 192.168.10.0 /24 och 172.16.0.0 /16 representerar inte någon route till ett destinationsnätverk, därmed kan de inte användas för att vidarebefordra något paket. Null0 interfacet används i tillfällen där en adress till ett paket inte stämmer överens med delnät-adressen som ingår i den aggregerade adressen. Med andra ord, paketet kasseras.

Observera att EIGRP inkluderar automatiskt en null0 summary route som en under-route när båda följande villkor existerar:

 • Det finns minst ett delnät som lärt sig route via EIGRP.
 • Automatisk aggregering/summarization är aktiverad.

Interfacet Null0 försvinner direkt efter exekveringen av kommandot no auto-summary.

Bild 3: R3 routing-tabell

Routing-tabellen för router R3 visar att både R1 och R2 automatiskt aggregerat 172.16.0.0 /16 nätverket och skickar det som en enda routing-uppdatering. R1 och R2 sprider inte de individuella delnät på grund av det automatiska aggregering. Observera att route-kostnader är lika får de två route till 172.16.0.0/16 nätverket.